PREGLED URBANISTIČKIH POJMOVA

PREGLED URBANISTIČKIH POJMOVA

PREGLED URBANISTČKIH POJMOVA

KATASTARSKI BROJ PARCELE je broj pod kojim je parcela zabeležena u Geodetskom zavodu. Broj je uvek okrenut ka severu, pa se u odnosu na njega može utvrditi položaj parcele;
UKUPNA POVRŠINA PARCELE je površina parcele unutar granica parcele;
GRANICE PARCELE su regulacione linije, prema ulicama i podeone granicne linije, prema drugim parcelama;
REGULACIONA LINIJA je linija koja razdvaja javnu od privatne površine i saobraćajnu funkciju od neke druge funkcije;
GRAÐEVINSKA LINIJA je linija na, iznad i ispod površine zemlje ili vode, do koje je dozvoljeno graðenje;
IZGRAÐENA POVRŠINA PARCELE je površina pod nadzemnim i podzemnim objektima i nadstrešnicama;
Bruto razvijena građevinska površina (BRGP)
Bruto razvijena građevinska površina (BRGP) parcele (ili bloka) je zbir površina i redukovanih površina svih korisnih etaža svih zgrada parcele (bloka). U proračunu potkrovlje se računa kao 60% površine, dok se ostale nadzemne etaže ne redukuju. Podzemne korisne etaže se redukuju kao i potkrovlje. Odnos neto i bruto površine se računa kao 1 : 1,25 a detaljnijom razradom se može ovaj odnos i drugačije definisati, u zavisnosti od prirode objekta.
Neto razvijena građevinska površina (NRGP)
Neto građevinska razvijena površina (NRGP) je veličina ograničena samo na upotrebu u planerske svrhe i odnosi se na BRGP umanjenu za spoljne i unutrašnje zidove, zajedničke i pomočne prostorije i druge površine
Stepen zauzetosti (Z)
Stepen zauzetosti (Z) iskazan kao % je količnik površine horizontalne projekcije nadzemnog gabarita objekta na parceli i površine parcele.
Planirani stepen zauzetosti parcele na uglu može se uvećati ukoliko je reč o arhitektonskim akcentima u prostoru.U slučaju da je postojeći stepen zauzetosti parcele veći od maksimalne vrednosti za taj tip izgrađenosti, zadržava se postojeći, bez mogućnosti uvećava.
Indeks izgrađenosti (I)
za postojeće objekte je količnik BRGP svih objekata na parceli (bloku) i površine parcele (bloka). Maksimalna BRGP planiranih objekata na parceli je proizvod planiranog indeksa izgrađenosti i površine parcele.Podzemne korisne etaže ulaze u obračun indeksa izgrađenosti, osim površina za parkiranje vozila, podzemnih garaža, smeštaj neophodne infrastrukture i stanarskih ostava.
SPRATNOST OBJEKATA je podatak o broju podzemnih i nadzemnih etaža objekata (S+P+2+pot. Pod.+P+man., P-prizemlje, P+1-prizemlje i jedan sprat, pod.-podrum, pot. -potkrovlje, sut.-suteren, man.-mansarda.
SUTEREN je deo objekta koji se nalazi potpuno ili delimicno ispod prizemlja objekta I delimicno je ispod terena. Ima otvore, pa može da služi i za stanovanje.
PODRUM je deo objekta koji se nalazi potpuno ili delimicno ispod prizemlja objekta i potpuno ispod terena. Nema otvore, pa se ne može koristiti za stanovanje;
POTKROVLJE je etaža iznad poslednjeg sprata, koja ima nazidak bar 1m visine i kose tavanice usled postojanja krovne konstrukcije.
MANSARDA je etaža iznad poslednjeg sprata, koja ima uvucene zidove u odnosu na osnovu poslednje etaže, pa ima manju površinu. Zbog uvlačenja zidova na fasadi se pojavljuje specifičan krov.

Milić Đoković
www.oldroyal.net
www.nrvb.rs