Do stana putem kredita - osnovni pojmovi

Do stana putem kredita - osnovni pojmovi

DO STANA PUTEM KREDITA - TERMINI

Prvo što treba da znate jeste da li imate ili nemate takozvanu kreditnu sposobnost da aplicirate i dobijete kredit Kreditna sposobnost se dobija od kreditnog biroa, javna je stvar i dobija se odmah po uplati takse na osnovu matičnog broja.

Najčešće pitanje i najčešće se srećemo sa nečim što se zove kamata.
Pod kamatom se po definiciji podrazumeva nadoknada koju banka naplaćuje korisniku kredita za pruženu uslugu ( u našem slučaju pozajmljivanje novca za kupovinu stana).Izražava se u procentima(%), a dobija se upoređivanjem osnovnog iznosa kredita i perioda korišćenja. Po pravilu što je rok duži to je kamata manja. Obično se kamata obračunava na godišnjem nivou, mada je moguće i drugačije ( šest, tri ili mesec dana). U osnovi postoje dve vrste kamata: nominalna(koja je obično svuda istaknuta velikim brojevima i svi je vide) i efektivna ( koja je obično najsitnije moguće napisana i skoro da je neprimetna).
Nominalna kamatna stopa je ona koju propisuje banka i ona se obračunava na svaku ratu koju klijent otplaćuje (mesečno), ali nažalost ne daje realnu sliku o ukupnim troškovima kredita.
Efektivna kamatna stopa pokazuje ukupne troškove koje dužnik plaća banci prilikom podizanja i tokom otplate kredita i uključuje pored nominalne kamate, uključuje i sve druge troškove (obrada kredita, osiguranje itd.)
EURIBOR(Euro Interbank Offered Rate) je preporučena kamatna stopa koja predstavlja aritmetički prosek kamatnih stopa po kojima banke u evrozoni nude jedna drugoj novac za pozajmljivanje na međubankarskom tržištu. Pojedine banke euribor obračunavaju kao deo nominalne kamatne stope.
Glavnica je iznos koji dužnik duguje banci i na koji se obračunava kamata. Učešće je deo novca sa kojim klijent koji uzima kredit učestvuje u kreditiranju. Učešće je stav bančine politike i postoje krediti bez njega pa do onih koji traže obavezno veće učešće. Za iznos učešća se smanjuje osnovica za vraćanje kredita.
Hipoteka je još jedna od garancija tj. ulog nepokretnosti (ne mora biti ona koja se kupuje, ali mora biti veće vrednosti), za novčanu pozajmicu. Ukoliko se novac ne vraća po dogovorenoj dinamici i dogovorenom iznosu banka je ovlašćena da aktivira hipoteku i naplati svoja potraživanja.

Trenutna situacija na tržištu (leto 2019. godine) je jako povoljna sa stanovišta kamatne stope koja je na istrijskom minimumu i cene stanova koje su korektne i gde Vam trošak rate može pokriti cena zakupa konkretno kupljenog stana ( u većini slučajeva).
Za sve nedoumice stojimo Vam na raspolaganju.
e-mail: djokovic.milic@gmail.com