Feniks Sistem Nekretnine Beogradska 8

Feniks Sistem Nekretnine


Feniks Sistem Nekretnine  011/3618373 FENIKS SISTEM

Prilagođavajući svoju viziju poslovanja sa globalnim promenama na tržištu nepokretnosti ''FENIKS KOMPANIJA'' D.O.O. odlučila je da podigne svoj organizacioni sistem na viši nivo. U skladu sa takvom odlukom urađene su sve neophodne pripreme za formiranje novog sistema poslovanja koji je pod imenom ''FENIKS SISTEM'' počeo sa radom. Osnovna ideja celog projekta zasniva se na pretpostavci da će najavljene promene u zakonskoj regulativi (novi zakon o prometu nepokretnosti) dovesti do značajnog smanjenja broja subjekata koji će se baviti ovim poslom, dok će sa druge strane oni koji ostanu na tržištu morati da izvrše određene promene i usklade svoj rad sa novim zahtevima. Sve navedeno dovešće do potrebe pregrupisavanja postojećih subjekata u pravcu udruživanja u veće grupacije koje će pod zajedničkim imenom, udruženim snagama svojih članica izboriti svoje mesto na tržištu nepokretnosti. Zahvaljujući svojoj trenutnoj poziciji na tržištu, kao i komparativnim prednostima u odnosu na druge subjekte, ''FENIKS SISTEM'' ima sve neophodne predispozicije za formiranje jednog takvog sistema.

FENIKS SISTEM je zamišljen kao skup agencija koje posluju po istim standardima, zajedno se oglašavaju, zajedno marketinški nastupaju u medijima, imaju jedinstvenu bazu podataka, jedinstveni sistem razmene podataka, zajedničku pravnu službu itd. Istovremeno svaka agencija članica stiče pravo oglašavanja i drugih javnih nastupa pod logotipom FENIKS SISTEM-a koji, kao zaštićeni brand, garantuje klijentima najviši stepen usluga po jedinstvenim standardima sistema. Sve standarde sistema inicijalno definiše ''FENIKS SISTEM'' kao agencija – nosilac sistema, dok se u kasnijem radu oni usaglašavaju i po potrebi menjaju u skladu sa sugestijama ostalih agencija članica sistema.


TRENUTNE POZICIJE FENIKS SISTEMA

''FENIKS SISTEM'' je članica neformalne grupe ''G6'', odnosno grupe šest najvećih i najuticajnijih agencija u gradu. ''FENIKS SISTEM'' ima sistem čuvanja i razmene informacija preko sofisticiranog softvera na čijem razvoju i usavršavanju godinama radi. ''FENIKS SISTEM'' radi na razvoju tzv. MLS sistema (Multiple Listing Service), sistema koji funkcioniše u svim razvijenim zemljama sveta i koji će omogućiti stvaranje jedinstvene baze podataka velikog broja agencija na internetu.


ŠTA SE DOBIJA PRISTUPOM FENIKS SISTEM-u

Pristupom FENIKS SISTEMU svaka agencija zadržava svoje ime, svoj profit, autonomiju u odlučivanju u okviru agencije, način poslovanja (ukoliko se ne kosi sa standardima sistema), pravila nagrađivanja zaposlenih, interna pravila i kodekse i sl.

Pristupom sistemu svaka agencija dobija:

zajednički nastup sistema pred svim trećim licima
zaštitu svih interesa svake agencije članice kroz zaštitu interesa celog sistema
sve standarde poslovanja ''FENIKS SISTEMA''
kompletnu obuku agenata i menadžera za rad u novom sistemu
jednostavan pristup svim podacima u okviru sistema
oglašavanje na većem oglasnom prostoru sa ostalim članicama sistema na ime svoje agencije pod zajedničkim logotipom sistema
niže cene za različite marketinške aktivnosti
sve kontakte koje ima ''FENIKS SISTEM'' a koji se prenose na sistem
sve pozicije koje ima ''FENIKS SISTEM'' a koji se prenose na sistem
pravovremene informacije o toku svih pregovora sa zakonodavcem i finansijskim institucijama
pravo preče ponude uključivanja u sve profitabilne poslove koje sistem pokrene
uključivanje u posao sa starom deviznom štednjom
uključivanje u formiranje investicionog fonda za izgradnju nepokretnosti
umreženje u zajednički kompjuterski sistem za zajedničkom bazom podataka (MLS)
istu startnu poziciju koju ima ''FENIKS SISTEM'' za sve nove poslove koji će biti indirektno povezani za prometom nepokretnosti (hipotekarni krediti, hartije od vrednosti, životno osiguranje i sl.)
pravnu i svaku drugu zaštitu svih svojih interesa u odnosu na klijente, zakon i druge agencije
Preduze?e za nekretnine
Feniks Sistem Nekretnine
Feniks Sistem Nekretnine  Preduze?e za nekretnine
Beograd, Beogradska 8
011/3618373
062/348610
060/3618373

Br. u registru 006
KODEKS PROFESIONALNE I POSLOVNE ETIKE POSLOVANJA POSREDNIKA U PROMETU NEPOKRETNOSTIPosrednik je dužan da u svom radu, i životu uopšte, brani čast, dostojanstvo i ugled svoje Profesije.

Da u svom radu uvek ispoljava potrebnu stručnost, humanizam i odlučnost i ne obavlja poslove nespojive sa dostojanstvom profesije, njegovim Ugledom ili ugledom posrednika uopšte.

Da održava, neguje i proširuje stručnu i profesionalnu saradnju i Kolegijalne odnose medju posrednicima, kao i da ne otežava siguran uspeh Posredovanja ili postavlja povoljnije materijalne uslove za svoje usluge Od onih koji su predvidjeni sporazumom.

Da u slučaju nesuglasica sa drugim posrednicima nastoji da se one reše u Neposrednom i ličnom razgovoru ili preko suda časti ili nekog drugog Određenog organa.

Da blagovremeno i savesno ispunjava obaveze prema društvu i prema svim Njegovim organima, da čuva njihov ugled i da ih svestrano pomaže u Nastojanjima usmerenim ka daljem razvoju profesije kojoj pripadaju.

Da se stalno usavršava u svom stručnom znanju i svom opštem obrazovanju i da po svojim mogućnostima i ličnim naklonostima aktivno učestvuje i sarađuje u svom profesionalnom okruženju.

Da sve svoje saradnike upućuje u načela i pravila ponašanja Posredovanja, da kod njih razvija osećanje ličnog dostojanstva i časti, i svest o potrebi poštovanja tudje ličnosti i korektnog ophođenja.

Da u obavljanju svoje profesije pazi na svoj i ugled ostalih posrednika U prometu nepokretnosti.

Da ima odredjeno sedište svoje firme, bez obzira koliko ima filijala.

Da se drži uputstva ili naloga svoga klijenta.

Da istinito i korektno klijentu koji ga je angažovao iznosi činjenice od značaja za kvalitet posla i svaku zabludu klijenta na vreme otkloni.

Da čuva kao profesionalnu tajnu sve što je u vezi sa pružanjem usluge Posredovanja doznao od svog klijenta ili svojih kolega.